Od 22.12.2023 přijímáme TELEFONNÍ HOVORY a ZPRÁVY, pouze přes aplikace WHATSAPP, nebo VIBER

Zásady na ochranu osobních údajů

Doporučený text: Naše webová adresa je: https://singulis.cz.

Společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská1112/13, Praha , 160 00, IČO: 24221431, DIČ: CZ24221431, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 189991 (dále jen „Singulis s.r.o.“) jako provozovatel služby Věrnostního programu a dalších služeb v rámci členství Singulis.cz na webové adrese www.singulis.cz si ceníme Vaší důvěry a respektujeme zásady ochrany osobních údajů stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

1) Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Singulis s.r.o.

2) Zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je dobrovolně poskytli v souvislosti s využíváním našich služeb.
Správce bude zpracovávat především:

. jméno a příjmení
. email
. bankovní spojení (v případě zasílání finančních částek)
. telefonní číslo
. datum narození

Dále v nutnosti plnění smluvních vztahů bude zpracovávat:

. číslo OP
. online identifikátory (cookies apod.)
. a další povinné i nepovinné informace, které nám sami sdělíte v rámci Vašeho uživatelského profilu.

Citlivé údaje a informace o Vás jako o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů, náboženství a filozofickém přesvědčení, genetický údaj subjektu údajů, po Vás nepožadujeme a nemáte povinnost je poskytovat. Pokud údaje nám jakékoliv citlivé údaje posyktnete, tak jen dobrovolně, dle vlastního uvážení.

3) Účel zpracování Vašich osobních údajů

. využívání služeb o které jste projevili zájem – jedná se o osobní údaje, které nám poskytujete
. osobní údaje pro správu účtu, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby
. zasílání obchodních a informačních sdělení zejména informace o stavu účtu s novinkami a akčními nabídkami
. ochrana našich práv – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby

Osobní údaje budou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, ale také pro splnění společně uzavřené smlouvy, a to v rozsahu, který je k takovému splnění nezbytný. Dalším důvodem, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Účely, pro které provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, jsou uvedeny výše.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, zpracováváme je ze zákonných důvodů:

. a to jedná-li se o čerpání našich služeb, které jste začali cíleně / smluvně užívat a jsou určeny pouze pro členy, spolupracovíky, nebo partnery z důvodu ochrany našich práv a k plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, toto zpracování není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochrany oprávněných zájmů spol. Singulis s.r.o., ale jejich zpracování nám umožňuje Vás lépe informovat o případných nabídkách a možnostech, pokud naše služby plně nevyužíváte. Takové osobní údaje jsou zpracovávány v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu (tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním a platí pro:

. zasílání obchodních a zákaznických emailů

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování.
Osobní údaje nutné pro využívání našich služeb budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností mezi Vámi a spol. Singulis s.r.o. a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
Dále jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení, nebo odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace případně ukončena.

4) Zabezpečení a přístupy k osobním údajům

Osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v zabezpečené databázi na serverech smluvního partnera, kde jsou chráněny pomocí dostupných moderních technologií. Spol. Singulis s.r.o. zajišťuje smluvním vztahem, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, nicméně Singulis s.r.o. nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Osobní údaje jsou zpřístupněny vybraným zpracovatelům a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů, včetně souladu se smluvními podmínkami spol. Singulis s.r.o.

Osobní údaje mohou být předávány třetím stranám, jejichž odborných a specializovaných služeb využíváme při plnění našich závazků a povinností. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost Singulis s.r.o.
Třetími stranami, které mohou získat přístup k Vašim osobním údajům, jsou, podle služby, kterou využíváte:

. strany, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
. strany, které pro nás zajišťují technické či serverové služby mj. za účelem zabezpečení, integrity Webových stránek a poskytovaných služeb
. obchodní partneři pro plnění povinností vycházejících ze smluvního vztahu
. strany, majetkově propojeny se spol. Singulis s.r.o..
. stranám, kterým jsme povinni Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů ,např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.

5) Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. Odvolání – ukončení členství je zapotřebí zaslat na emailovou adresu info@singulis.cz ze své registrované emailové adresy. Pokud budeme pochybovat o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k identifikaci Vaší totožnosti, než začneme k řešit Vaší žádost týkající se zpracování některého z Vašich práv.

Mezi tato Vaše práva patří:

. právo na ověření správnosti osobních údajů
. právo na opravu osobních údajů
. právo na výmaz osobních údajů (nejsou-li potřebné ze zákonných údajů uchovat)
. právo na omezení zpracování osobních údajů
. právo na přenositelnost osobních údajů
. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
. právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů

6) Cookies

Cookies jsou malé soubory dat, které se při návštěvě Webových stránek ukládány v počítači uživatele Webových stránek zařízení, prostřednictvím kterého přistupujete na internet.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.
Pokud bude mít v prohlížeči použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním cookies.

Cookies je možné blokovat ve Vašem webovém prohlížeči, v případě takového blokování může být fungování některých, nebo všech funkcí služeb na Webových stránkách znemožněno, nebude možné identifikovat odměny za využívání některých našich služeb na Webových stránkách.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady změnit kdykoliv, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24. 5. 2018.

SÍDLO

Singulis s.r.o.
Podbabská 1112/13
Praha 160 00

IČO: 24221431
DIČ: CZ24221431

KONTAKT

Whatsapp: +420 734 188 333 

VIBER: +420 734 188 333

Email: info@singulis.cz

BÚ:210 767 9964 / 2700 (UniCredit Bank)

logocbcsob
logocbmol